863244-52-4

1,2,5-Thiadiazolidin-3-one,5-[4-[[4-(2,4-dichlorophenyl)-2-[2-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]phenyl]-, 1,1-dioxide