82967-79-1

2-Pentenoic acid, 3-methoxy-4-[4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenoxy]-,ethyl ester