683813-07-2

Benzoic acid,4-[2-[2-[2-[[[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl]sulfonyl]amino]ethyl]-5-chloro-1-(diphenylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethoxy]-, methyl ester