63498-26-0

Benzamide, 4-amino-3-chloro-N-(2-pyridinylmethyl)-5-(trifluoromethyl)-