321917-70-8

Benzene, 1-[2,2-diphenyl-1-(trifluoromethyl)ethenyl]-3-methyl-