105653-42-7

4-Thiazolecarboxylic acid,2-[4-[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1-piperazinyl]-, ethyl ester,hydrochloride